Ochrana osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť Bayer spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate.

I. Používanie nášho webového sídla

1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup.

2. Nastavenie súborov cookies

a)      Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b)      Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajúna účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis súborov cookies, ktoré používame:

Funkčné súbory cookies


c)      Toto webové sídlo nepoužíva žiadne voliteľné súbory cookies

d)      Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v tabuľke vyššie.

3. Informácie o vedľajších účinkoch a reklamácia kvality

Toto webové sídlo nie je určené ani navrhnuté na komunikáciu o vedľajších účinkoch, nedostatočných liečebných účinkoch, chybách medikácie, šedom trhu a falšovaných liekoch, nesprávnom používaní alebo používaní mimo schválenej indikácie, reklamácie kvality a/alebo iné problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer. Ak chcete informovať o vedľajších účinkoch alebo podať reklamáciu na kvalitu výrobku, obráťte sa na príslušného zdravotníckeho odborníka (napr. lekár alebo lekárnik), na miestny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na informovanie o nežiaducich účinkoch použite naše webové sídlo.

Ak nás aj napriek tomu budete informovať o nežiaducich vedľajších účinkoch alebo iných problémoch týkajúcich sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer, máme zákonnú povinnosť sa týmito informáciami zaoberať a môžeme vás kontaktovať v súvislosti so získaním spresňujúcich informácií. Následne nám môže vzniknúť povinnosť informovať o problémoch, ktoré ste nahlásili, príslušné orgány verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti budú vaše informácie posielané ďalej v pseudonymizovanej podobe, t. j. nebudú zdieľané žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné vás priamo identifikovať. Takéto pseudonymizované informácie môže byť nutné zasielať aj firmám z našej skupiny a našim partnerským firmám, ak sú tiež povinné informovať príslušné úrady zdravotného dohľadu.

B. Informácie o vašich právach

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
 • V budúcnosti môžete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu. (→C.).

C. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, použite uvedený e-mail: dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

Nemecko

D. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

Posledná aktualizácia: 29.3.2018